Preskočiť na obsah

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Zverejnené 3.6.2017.

Kategória

Pre obec Haligovce bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 – 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu:

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je dosiahnuť efektívnu energetickú prevádzku budovy obecného úradu v Haligovciach, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovenú zákonom. Realizáciou aktivít projektu sa uskutoční komplexné zateplenie existujúceho objektu a tým výrazná úspora energie na jeho prevádzku.

Realizácia projektu:

06/2017 – 12/2020

Aktivita projektu:

340I66500001 – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Výška NFP:

97 989,83 EUR

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.siea.sk