Preskočiť na obsah

VZN č. II-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady